Gurur Brahma

The Prayer

Gurur Brahma Gurur Vishnu,
Gurur Devo Mahesh Varah.
Guru Shakshat Para Brahma,
Tasmai Shri Guruve Namah.

The Meaning

The Guru is Brahma (The God of Creation)
The Guru is Vishnu (The God of Sustenance)
The Guru is Shiva (The God of Annihilation)
My Salutation to such a Guru, who is verily the Supreme God

Comments

comments